Asigurarea Locuintei

Asigurări de bunuri

Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale

Scopul acestei asigurări este de a proteja bunurile asiguraţilor pentru daune suferite ca urmare a unor evenimente provocate de :

 • incendiu;
 • explozie;
 • furtună, trăsnet;
 • ploi torenţiale, inundaţii;
 • grindină;
 • îngheţ şi dezgheţ;
 • greutatea stratului de zăpadă;
 • surpări şi alunecări de teren;
 • cutremur;
 • energie nucleară;
 • căderea aparatelor de zbor;
 • furt;
 • vandalism;
 • riscuri politice-greve, tulburări civile;
 • cădere accidentală de corpuri-stânci,copaci,stâlpi,etc.

În acest tip de asigurări bunurile ce se pot asigura se grupează astfel:

 • clădiri şi construcţii-locuinţe, birouri, magazine, restaurant, depozite, ateliere, cluburi,cinematografe, teatre, muzee, dependinţe, clădiri în curs de construcţie, construcţii industriale, aparţinând persoanelor fizice şi/sau juridice.
 • maşini, utilaje, instalaţii, unelte, inventar gospodăresc, alte mijloace fixe, obiecte de inventar
 • mărfuri, materii prime, materiale, produse finite etc, şi alte mijloace circulante materiale.
 • echipamente electronice;
 • lucrări şi construcţii montaj;
 • geamuri, oglinzi şi alte bunuri casabile;
 • animale şi culturi agricole, etc.

După reformarea pieţei asigurărilor, pot fi asigurate facultativ  bunurile pentru care persoanele fizice şi juridice au un interes patrimonial.

 • bunurile aparţinând persoanelor fizice şi juridice;
 • bunurile primite în folosinţă sau aflate spre păstrare, reparare, prelucrare,curăţare, vopsire, vânzare ori spre a fi expuse la muzee sau expoziţii;
 • bunurile care fac obiectul unor contracte de concesionare, închiriere sau locaţie de gestiune, etc.

NU pot fi asigurate bunurile care, din cauza degradării, nu mai pot fi folosite potrivit destinaţiei.

Elementele esenţiale ce trebuie cunoscute la încheierea unei asigurări de bunuri

 • Suma asigurată, declarată de asigurat, nu trebuie să depăşească valoarea bunului la data asigurării;

La principalele categorii de bunuri, suma asigurată se determină după cum urmează:

 • la clădiri şi construcţii = valoarea de înlocuire care este costul construcţiei sau achiziţionării clădirii respective sau a uneia similare la preţurile uzuale pe piaţa locală, din care se scade uzura în raport cu starea şi vechimea construcţiei;
 • la mijloace fixe şi obiecte de inventar = valoarea de înlocuire a acestora, din care se scade uzura, în raport de vechimea şi starea de întreţinere;
 • la materii prime, material, produse finite, mărfuri = preţul de cost sau de achiziţie al acestora;
 • colecţii şi obiecte de artă, bijuterii de colecţie, obiecte expuse în muzee şi expoziţii, etc = valoarea de circulaţie(de piaţă)determinată pe bază de cataloage sau expertize;

Asigurarea se încheie pe perioade de câte 1 an, iar la cerere se poate încheia şi pentru minim 3 luni sau pe perioade mai mari de 1 an, în cazul în care clădirea respectivă este garanţie bancară pentru credite accesate de asigurat; la perioade mai mici de 1 an, orice lună începută se consideră lună întreagă.

Asigurarea se consideră încheiată prin plata primelor de asigurare şi emiterea de către asigurator a contractului şi este valabilă NUMAI  pentru bunurile şi riscurile specificate în contract, cât şi la adresele indicate de asigurat;

Contractul de asigurare se dovedeşte numai în formă scrisă şi niciodată prin martori;

Primele de asigurare se stabilesc de către asigurator, se înscriu în contractul de asigurare, se achită de obicei anticipat şi integral, iar în unele cazuri şi în rate subanuale prestabilite.

Răspunderea Asiguratorului începe cel mai devreme la ora 0 din ziua următoare celei când a fost emis contractul de asigurare şi încasarea primei de asigurare.

Încetarea răspunderii asiguratorului este la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea. Suplimentele de asigurare respectă aceleaşi principii privind răspunderea asiguratorului.

În cazul neîntreţinerii în bune condiţii de către asigurat a bunurilor asigurate şi astfel s-ar produce pagube, asiguratorul are dreptul să denunţe asigurarea, fără restituirea primelor achitate.

La producerea riscului asigurat, obligaţia asiguratului  este de a lua pe seama asiguratorului, ţinând seama şi de suma la care s-a încheiat asigurarea, toate măsurile pentru limitarea pagubelor, salvarea bunurilor asigurate, păstrarea şi paza bunurilor rămase în vederea prevenirii degradării ulterioare a acestora,etc.

Orice eveniment de natura riscului asigurat se anunţă în scris la asigurator în termen de 24 ore, sau în termenul prevăzut în contract, de la producere, iar în caz de incendiu sau explozie, anunţă imediat organele de poliţie şi unităţile de pompieri, cât şi alte instituţii de cercetare.

Despăgubirea nu poate depăşi valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei şi nici suma asigurată la care s-a încheiat asigurarea.

Asiguratorul nu datorează şi nici nu plăteşte despăgubiri, dacă riscul asigurat a fost produs cu intenţie sau din culpă de către:

 • asigurat;
 • un membru din conducerea persoanei juridice asigurate;
 • un prepus al persoanei juridice sau fizice asigurate;
 • persoane fizice majore care în mod statornic locuiesc şi gospodăresc împreună cu asiguratul, etc.
 • beneficiarul asigurării, etc.

Riscuri excluse din asigurare

 • război, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, conspiraţie;
 • confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere, din ordinul unui guvern sau al unor autorităţi publice;
 • uzură, fermentaţie, oxidare;
 • explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive;
 • eroziune, coroziune;
 • poluare sau contaminare din orice cauză;
 • infiltraţie;
 • lăsarea terenului de fundaţie;
 • pagubele provocate în urma actelor intenţionate ale asiguraţilor sau ale prepuşilor acestora.
 • distrugeri provocate de ciuperci, insect, rozătoare, păsări şi alţi dăunători;
 • afumare, pătare, pârlire dintr-o sursă normală de căldură;
 • culpă gravă a asiguratului;
 • foc deschis şi nesupravegheat;
 • folosirea sau manipularea produselor uşor inflamabile în imediata apropiere a unor surse de foc;
 • fumatul în locuri interzise;
 • acte de natura falsificării sau furtului, comise intenţionat sau din neglijenţă gravă, de către asigurat sau de apropiaţii săi;
 • pierderea inexplicabilă, lipsuri la inventar sau cauzate de greşeli de contabilitate şi de numărare în timpul inventarului;
 • reducerea  valorii bunurilor asigurate după reparaţie, scăderea preţurilor bunurilor, întârzieri în livrarea bunurilor, chiar ca urmare a unei cauze cuprinse în asigurare;
 • pagube produse prin întreruperea folosirii bunurilor ori prin întreruperea producţiei, inclusiv salariile aferente  pe perioada respectivă, chiar ca urmare a unei cauze cuprinse în asigurare.
 • cheltuieli făcute pentru transformarea sau îmbunătăţirea bunurilor faţă de starea lor înaintea producerii evenimentului asigurat;
 • cheltuieli pentru repararea unor avarii sau distrugeri de cauze  necuprinse în asigurare;
 • cheltuieli pentru reparaţii, recondiţionări sau restaurări nereuşite, etc.

Elemente de prim interes în sprijinul asiguraţilor

În baza unor clauze speciale, cu plata unor prime de asigurare  suplimentare, se pot asigura bunurile şi pentru RISCURI, care de regulă se încadrează în categoria de EXCLUDERI la poliţa de bază, după cum urmează:

 • inundaţia provenită din spargerea conductelor de apă şi/sau a refulării apei din conductele de canalizare;
 • daune produse clădirilor prin acţiuni de vandalism fără efracţie;
 • furtul elementelor clădirii;
 • distrugeri provocate de animale;
 • bunurile casabile din alcătuirea clădirii;
 • centralele termice pentru cazurile de avarii accidentale;

Definiţia clădirii  sau a unei alte construcţii cu destinaţia de “locuinţă”.

 • în mediul urban sau rural, locuinţă = vilă, casă, cabană sau oricare altă construcţie destinată locuirii permanente sau temporare, inclusiv dotările necesare acestui scop;
 • în cazul blocurilor, locuinţă = apartament.

Locuinţa în totalitatea ei constructivă se compune din:

 • fundaţie, soclu, pereţi, acoperiş, planşee, pardoseli, ferestre,uşi,scări,locaşul liftului, cât şi conductele montate fix în cadrul clădirii-apoi canalizare,obiecte sanitare,instalaţia electrică, tavanele false, corpurile de iluminat tip plafonieră sau spoturile înglobate în tavane, elemente care intră automat în asigurarea de bază a clădirii;

Următoarele elemente din clădiri NU intră automat în asigurarea de bază, dar pot fi asigurare conform unor clause special, cu prime de asigurare suplimentare:

 • centralele termice,instalaţiile de climatizare, ascensor, antene radio/TV/satelit, recipient GPL pentru încălzirea locuinţelor, boilere,pompe-hidrofor, etc.
 • candelabre,lustre,aplice,lămpi electrice;
 • amenajări utilitare sau artistice speciale(şeminee, sobe de teracotă cu valoare deosebită, vitralii, pereţi cortină, picturi murale, bazoreliefuri, stucaturi,etc.

La fel se pot asigura şi elementele care fac parte din îmbunătăţiri constructive sau dotări cu instalaţii şi echipamente ulterioare emiterii poliţei de bază.

Totodată din gospodăria asiguratului fac parte şi: magazia, şopronul, grajdul,sauna, piscina, împrejmuirile, anexe care se pot asigura NUMAI ca extindere la asigurarea de bază a clădirii de locuit, cu acordul Asiguratorului.

La apartamentele din blocuri se pot asigura şi anexele acestuia-garaj, boxă, cameră de serviciu - amplasate în afara  apartamentului, prin supliment de asigurare;

Tot prin supliment de asigurare  se pot asigura şi:

 • cheltuielile de proiectare;
 • cheltuielile de curăţare a locului ca urmare a producerii riscurilor asigurate, urmare intervenţiei pompierilor pentru stingerea incendiilor;
 • cheltuielile de expertiză a daunei.

Se menţionează că se pot aduce modificări la poliţa de asigurare de bunuri, în cursul valabilităţii acesteia, pentru:

 • majorări sau diminuări ale sumei asigurate;
 • reevaluări;
 • schimbare de adresă şi alte modificări cu acordul asiguratorului şi care să fie solicitate de asigurat şi în avantajul asiguratului.

Despre franşiză

Franşiza este un element din poliţa de asigurare de foarte mare importanţă, fiind partea din valoarea daunei stabilită ca sumă fixă şi procent din suma asigurată, suportată de Asigurat, pentru fiecare eveniment; aceasta se înscrie în poliţa de asigurare în aceeaşi monedă(valută) ca şi suma asigurată.
 
© 2013-2024 BRAS ASIGURARI by RespectMedia